Český jazyk 9. třída

Termín: 21. 10. 2020 - 7. 4. 2021 (St) 17:00 - 17:45 (1x 45 min), celkem 22 lekcí

  • výuka probíhá online živě přímo s lektorem formou SKYPE /stažení aplikace je zdarma/

Kód kurzu: CJ9

Cena: 4590

Číslo účtu: 2301724941/2010 Fio banka

Variabilní symbol: rodné číslo

Do poznámky: kód kurzu

Spolu s vyplněnou a podepsanou Přihlášku zašlete potvrzení o platbě na e-mail: karvai.tibor@gmail.com

Tematická náplň kurzu z českého jazyka a literatury

  • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
  • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
  • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
  • přehled slovních druhů a jejich transpozice (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
  • větné členy
  • slovní zásoba a význam pojmenování v daném kontextu
  • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
  • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)