Český jazyk a matematika 5. třídy

Termín: 19. 10. 2020 - 29. 3. 2021 (Po) 15:00 - 16:30 (2x 45 min), celkem 44 lekcí

 • výuka probíhá online živě přímo s lektorem formou SKYPE /stažení aplikace je zdarma/

Kód kurzu: CJM5 

Cena: 9090 Kč

Číslo účtu: 2301724941/2010 Fio banka

Variabilní symbol: rodné číslo

Do poznámky: kód kurzu

Spolu s vyplněnou a podepsanou Přihlášku zašlete potvrzení o platbě na e-mail: karvai.tibor@gmail.com

Český jazyk

 • procvičování pravopisu (i/y, souhláskové skupiny, velká písmena)
 • souřadnost, vedlejší věty, interpunkce
 • hledání chyb v textu, slovosled, organizace textu
 • přehled slovních druhů a jejich transpozice (skloňování a časování ohebných slovních druhů, neohebné slovní druhy)
 • větné členy
 • slovní zásoba a význam pojmenování v daném kontextu
 • sloh (vyhledávání informací, zdroje, tematická výstavba textu, informační struktura textu, jazykové prostředky, komunikační situace, funkce, funkční styly, slohové postupy)
 • literatura (význam a smysl díla, děj, příběh, jazyk, subjekty díla, čas a prostor)
 • rady, jak se efektivně učit, připravovat se na přijímačky a jak zvládnout time management a stres během ostré zkoušky
 • průběžné i souhrnné cvičné testy (včetně možnosti napsat si test "na čas")

MATEMATIKA

 • řešení úloh z oblasti číselných oborů
 • početní operace s přirozenými, celými a racionálními čísly
 • práce s proměnnou
 • elementární úpravy výrazů, funkční vztahy, grafy
 • práce s neznámou
 • výpočet neznámé ze vzorce, řešení lineárních rovnic a jejich soustav
 • práce s daty ve formě tabulek či schémat, informace obsažené v textech
 • řešení slovních úloh
 • práce s geometrickými objekty
 • mnohoúhelníky, kružnice, kruh, krychle, hranol, válec, jehlan
 • konstrukční úlohy
 • metrické úlohy v rovině a prostoru
 • procvičení jednotek délky, obsahu a objemu