REKLAMAČNÍ ŘÁD

Abychom zachovali nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb a budovali dlouhodobé nadstandardní vztahy s klienty, jednáme vždy v souladu s tímto reklamačním řádem.

1. Společnost YZ s.r.o. se rozumí právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti vzdělávacích aktivit, pořádání kurzů, seminářů, realitních služeb atd.

2. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, které společnost YZ s.r.o. poskytuje služby.

3. Reklamací se rozumí jakýkoliv podnět ze strany klienta, kdy klient shledá poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy, resp. přihlášky jako nedostačující, nekvalitní, nebo v poskytování službách shledá jakýkoliv nedostatek.

4. Klient může uplatnit reklamaci elektronicky, písemně, telefonicky nebo osobně u společnosti YZ s.r.o.. V případě, že klient uplatní reklamaci prostřednictvím kontaktního formuláře uvedeného na webových stránkách společnosti YZ s.r.o. nebo prostřednictvím emailové zprávy, obdrží emailové potvrzení o přijetí reklamace. Písemné uplatnění reklamace adresuje do provozovny, případně na kontaktní (poštovní) adresu: Tibor Karvai, Husova 2153, 508 01 Hořice. V případě telefonického uplatnění reklamace sepíše zástupce společnosti YZ s.r.o. reklamaci. Osobní uplatnění reklamace je možné po předchozí telefonické nebo emailové domluvě. Společnost YZ s.r.o. poskytne klientovi písemné potvrzení o přijetí reklamace.

5. Klient v rámci uplatnění reklamace uvede své jméno, příjmení a kontaktní údaje, včetně telefonního čísla a emailové adresy. Dále uvede číslo zakázky (nebo jinak specifikuje reklamovanou službu) a popíše vadu (nedostatek) poskytnuté služby, pokud možno co nejpodrobněji. Dále uvede svůj požadavek na uplatnění práva z vady, a to, zda požaduje odstranění nedostatku dodané služby, slevu z ceny služby nebo požaduje od smlouvy odstoupit.

6. Společnost YZ s.r.o. je povinna do 3 pracovních dnů od přijetí reklamace vyrozumět klienta o výsledku reklamace. Pokud je potřeba delší lhůta pro odborné posouzení vady reklamované služby, může být lhůta prodloužena, nejdéle však na 20 pracovních dnů. Klientovi náleží náhrada nákladů spojených s uplatněním reklamace.

7. Společnost YZ s.r.o. je oprávněna uznat reklamaci jako oprávněnou či neoprávněnou.

8. V případě oprávněné reklamace provede společnost YZ  s.r.o. bezodkladně všechny úkony vedoucí k odstranění nežádoucího stavu včetně poskytnutí případné náhrady, přičemž náhradou se může rozumět například poskytnutí slevy z ceny poskytnutých služeb.

9. V případě neoprávněné reklamace společnost YZ s.r.o. informuje neprodleně klienta.

10. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od uplatnění reklamace klientem (pokud se s klientem společnost YZ s.r.o. nedohodne na delší lhůtě). Společnost YZ s.r.o. vyrozumí klienta o vyřízení reklamace. Klient se může o výsledek reklamace sám zajímat u společnosti YZs.r.o., u které reklamaci uplatnil.

11. Společnost YZ zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady /EU/ 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

12. Tento reklamační řád je závazný pro všechny a nabývá účinnosti dne 7. 8. 2020.